Naam en contactgegevens
Stichting DOENJA Dienstverlening
Europalaan 55
3526 KP Utrecht
030 – 2809080
info@doenjadienstverlening.nl
www.doenjadienstverlening.nl

Fiscaal nummer
813342909

Raad van Bestuur
De heer T. den Hertog

Samenstelling Raad van Toezicht DOENJA Dienstverlening
De heer P. Lauwers, lid
De heer J.J.M. van Elderen, voorzitter
Mevrouw J. Berends, lid
De heer C.A.J.M. Langerwerf, lid

Statuten
Download hier de statuten.

Beleidsplan
Download hier het strategisch beleidsplan.

Beloningsbeleid
De stichting hanteert voor haar beloningsbeleid de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van een leefbare en vitale samenleving door:
- het leveren van een bijdrage aan de sociale en materiële verbetering van wijken en buurten
- het faciliteren en stimuleren van de sociale, culturele en maatschappelijkeontwikkeling van burgers
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het verlenen van ondersteunende diensten aan bewoners(organisaties) die zich specifiek bezighouden met de in lid 1 omschreven doelstelling;
- alle wettige middelen die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Verslag activiteiten 2017
Zie ons online jaarverslag 2017

Financieel overzicht
Bekijk hier het financieel overzicht.